Loan-Deposit-Link係點樣運作?

只要你持有WeLab Bank私人貸款,你喺核心賬戶嘅存款 (上限係HKD 1,000,000) 就可以透過Loan-Deposit-Link享有年利率獎賞*!喺獎賞有效期,我哋會喺每個月尾計算核心賬戶嘅月平均每日結束時既港元可用存款結算餘額(只會計算你持有GoFlexi私人貸款嘅日子)。Loan-Deposit-Link既年利率獎賞公式如下:- 你嘅核心賬戶嘅月平均每日結束時既港元可用存款結算餘額,以HKD 1,000,000為限,乘以Loan-Deposit-Link 獎賞率*。年利率獎賞會喺下一個月嘅15個工作天內存入你嘅核心賬戶。* 受條款及細則約束。年利率獎賞以核心賬戶在相應曆月中平均每日港元存款結算餘額(不包括於核心賬戶中任何其他貨幣的餘額)計算,並以HKD 1,000,000為限。

Was this article helpful?