Tesla 客戶無抵押貸款屬於私人貸款嗎?

Tesla 客戶無抵押貸款屬於私人貸款,只係貸款用途為購買Tesla汽車,如果想了解更多,可於本行網頁揀選「優惠」參閱Tesla 相關貸款優惠詳情。

Was this article helpful?