「GoWealth智能理財顧問服務」是甚麽?

WeLab Bank 與全球領先資產管理公司 Allianz 安聯投資合作,聯手創研「GoWealth智能理財顧問服務」,為你提供革新數碼財富管理平台,啟動「創科理財」世代。透過尖端科技,「GoWealth智能理財顧問服務」為你提供個人化環球投資建議方案,涵括由頂尖基金公司所提供之多元化基金組合,為你投資目標提供「智動」導航 。一 app在手,24 小時靈活投資,盡在指尖。 「GoWealth智能理財顧問服務」嘅核心亮點包括:
  • 個人化投資建議
  • 破天荒前瞻性預測
  • 全天候智能風險管理,助你 On track
  • 靈活投資,無鎖定期限制、無贖回費
我哋提供嘅「GoWealth智能理財顧問服務」並非全權委託形式的資產管理服務。意味着:
  • 我哋會每個月評估投資組合嘅表現,但並唔會主動管理投資組合;
  • 除非得到你嘅明確指示,我哋唔會為你嘅投資組合進行任何更改;
  • 你有責任去監察投資組合嘅表現,但我哋嘅App會係一個合適工具從旁協助;
  • 如果你想更改投資組合,可以向我哋詢問建議,但我哋並無義務亦唔會主動提出建議;以及
  • 除非你詢問,否則我哋並無需要建議你嘅投資組合作任何更改。

Was this article helpful?